"Hazar ätiýaçlandyryş" AGPJ

BIZ ÖZ MÜŞDERILERIMIZIŇ GADRYNY BILÝÄRIS!

"Hazar ätiýaçlandyryş" AGPJ

/4819.png

Ynamdar

Doly derejede ätiýaçlandyryş ýagdaýlary boýunça tiz töleme.

/4876.png

Şahsy çemeleşme

Biz müşderilerimiziň gadryny bilýäris we her birine bähbitli şertleri teklip etmäge taýýardyrys.

/733.png

Professional

Biziň iş toparymyzda – köp ýyllyk iş tejribesi bolan professional ätiýaçlandyryş agentleri bardyr.

2016-njy ýyldan bäri

"Hazar ätiýaçlandyryş" AGPJ

Biz barada

 • Ätiýaçlandyryş hyzmatlaryň 21 görnüşi.
 • Her bir müşderä aýratyn çemeleşmek
 • Ýokary derijeli hünärmençilik
 • Bahaň we hiliň iň gowy gatnaşygy.


Häzirki wagtda "Hazar ätiýaçlandyryş" AGPJ-i hem içki bazarda, hem-de halkara derejede 21 görnüşi boýunça ätiýaçlandyryş we gaýtadan ätiýaçlandyryş hyzmatlaryny teklip edýär.


Jogapkärçilikli we ýokary tejribeli işgärlerine eýe bolup, Biziň kompaniýamyz fiziki we ýuridiki şahsyýetleri, şonuň ýaly hem Garaşsyz we Bitarap Türkmenistanyň myhmanlaryny ätiýaçlandyryş hyzmaty bilen üpjün etmäge taýýardyr.  

/4305.png

00

+

PROFESSIONAL IŞGÄR

/1121.png

00

9,9%

RAZY MÜŞDERI

/3026.png

00

K

ŞERTNAMA

/3963.png

00

+

MÜŞDERI

Biziň hyzmatlarymyz

"Howa gämilerini utgaşdyryp" meýletin ätiýaçlandyryş

Ätiýaçlandyrýan - ätiýaçlandyryş şertnamasynyň tarapy ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda...

Betbagtçylykly hadysalardan meýletin ätiýaçlandyryş

Ätiýaçlandyrylan şahsyň ömri, saglygy we işe ukyplylygy bilen baglanyşykly bolan şahsy bähbitleri...

Ekspeditoryň raýat jogapkärçiligini meýletin ätiýaçlandyryş

Ätiýaçlandyrýan - ätiýaçlandyryş şertnamasynyň tarapy ýa-da Türkmenistanyň  kanunçylygyna laýyklykd...

Gurluşyk - gurnaýyş işlerini ätiýaçlandyryş

1. Şu aşakdakylar ätiýaçlandyryş obýektleri bolup durýarlar:- gurluşyk işleri, şol sanda gurulýan b...

Halkara ýük daşamalaryny amala aşyrýan daşaýjylaryň raýat-hukuk jogapkärçiligini meýletin ätiýaçlandyryş

Kadalaryň şertlerine laýyklykda “Hazar ätiýaçlandyryş” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti (Ätiýaçland...

Howa uçarlaryndaky we dik uçarlardaky ýolagçylary we ekipaž agzalaryny betbagtçylykly hadysalardan meýletin ätiýaçlandyryş

Ätiýaçlandyrýan - ätiýaçlandyryş şertnamasynyň tarap ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda...

Hünärmençilik jogapkärçiligini meýletin ätiýaçlandyrmagy

Ätiýaçlandyrýan - ätiýaçlandyryş şertnamasynyň tarapy ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda...

Hususy eýeçilik hukugy esasynda raýatlara degişli bolan ýaşaýyş jaýlaryny ätiýaçlandyryş

1. Ätiýaçlandyrýana (Bähbit görüjä) eýeçilik hukugy esasynda degişli bolan ýaşaýyş jaýlary ätiýaçla...

Ipotekany meýletin ätiýaçlandyryş

Ätiýaçlandyrýanyň özüniň eýeçilik edýän, peýdalanýan ýa-da ygtyýarlyk edýän ätiýaçlandyrylan emlägi...

Kärhanalaryň emlägini meýletin ätiýaçlandyryş

Ätiýaçlandyrýan – ätiýaçlandyryş şertnamasynyň tarapy ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda...

Suw ulagy serişdelerini meýletin ätiýaçlandyryş

1. Ätiýaçlandyrýanyň ätiýaçlandyryş şertnamasynyň baglaşylan pursatyndaky emläk bähbitleri ätiýaçlan...

Türkmenistanyň çäginde bolýan ýa-da wagtlaýyn ýaşaýan daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk şahslaryň saglygyny meýletin ätiýaçlandyryş

Ätiýaçlandyrýan - ätiýaçlandyryş şertnamasynyň tarapy ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda...

Türkmenistanyň çäklerinden daşyna gidýän raýatlaryň saglygyny ätiýaçlandyryş

1. Ätiýaçlandyrylan şahsyň ätiýaçlandyryş goragy bilen üpjün edilýän möhletinde, ätiýaçlandyryş çäg...

Üçünji şahslaryň öňündäki raýat-hukuk jogapkärçiligini ätiýaçlandyryş

Üçünji şahslaryň öňündäki raýat-hukuk jogapkärçiligi – ätiýaçlandyryş şertnamasynda görkezilen tel...

Ulag serişdelerini meýletin ätiýaçlandyryş

Ätiýaçlandyrýanyň ulag serişdesine eýelik etmegi, peýdalanmagy, ygtyýar etmegi bilen baglanyşykly...

Ýükleri ätiýaçlandyryş

Ätiýaçlandyrýanyň ätiýaçlandyryş şertnamasy baglaşylan pursatyndaky emläk bähbitleri ätiýaçlandyryş...

Buraw işlerini meýletin ätiýaçlandyrmak

Nebit, gaz, geotermal, suw we beýleki guýular, şeýle-de olarda alnyp barylýan işler bilen baglanyşyk...

Ýuridik şahslaryň hasabyna işgärleri betbagtçylykly hadysalardan köpçülikleýin ätiýaçlandyryş

Ätiýaçlandyrylan şahsyň özüniň zähmet borçlaryny ýerine ýetirýän wagtynda we onuň iş ýerine hem-de...

“Iş berijiniň raýat-hukuk jogapkärçiligini” meýletin ätiýaçlandyryş

Önümçilikde zähmet borçlaryny ýerine ýetirýän wagtynda betbagtçylykly hadysalar we/ýa-da hünär kes...

Näme üçin biz?


· 21 görnüş ätiýaçlandyryş hyzmaty

Biz telekeçiligiň ähli pudaklary we hususy şahsyýetler üçin ätiýaçlandyryşyň iň köp talap edilýän görnüşlerini Size teklip edýäris.  

· Her bir müşderi üçin şahsy çemeleşme

Biz öz müşderilerimiziň gadryny bilýäris we her bir aýratyn ýagdaý üçin bähbitli şertleri teklip etmäge taýýardyrys.

 • /8714.png

  Şahsy çemeleşme

  Şahsy çemeleşme

 • /6059.png

  Professional

  Professional

 • /3922.png

  Ynamdar

  Ynamdar

 • /1902.png

  21 görnüş ätiýaçlandyryş hyzmaty

  21 görnüş ätiýaçlandyryş hyzmaty

HEMIŞE ONLAÝN

BIZ SIZE GARAŞÝARYS!