Ätiýaçlandyrýan - ätiýaçlandyryş şertnamasynyň tarap ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda şonuň ýaly bolup durýan, ätiýaçlandyryş gatanjyny (ätiýaçlandyryş baýragyny) töleýän we ätiýaçlandyryş obýektini ätiýaçlandyrmakda ätiýaçlandyryş bähbidine eýe bolan kämillik ukyply fiziki şahs ýa-da ýuridik şahs;


Ýolagçylar we ekipažlaryň agzalary howa uçarlarynyň we dik uçarlarynyň (beýleki howa serişdeleriň)  içinde bolýan wagty, şeýle hem oňa münende we/ýa-da ondan düşende betbagtçylykly hadysa netijesinde  Ätiýaçlandyrylan şahsyň ömri we saglygy bilen baglanyşykly Ätiýaçlandyrýanyň şahsy bähbitleri ätiýaçlandyryş obýekti bolup durýar.


Kadalara laýyklykda howa uçarlaradaky we dik uçarlardaky  ýolagçylar we ekipažlaryň agzalary Ätiýaçlandyrylan şahs bolup durýar.

HYZMATDAŞLARYMYZ

HEMIŞE ONLAÝN

BIZ SIZE GARAŞÝARYS!