"Hazar ätiýaçlandyryş" AGPJ

  • Ätiýaçlandyryş hyzmatlaryň 21 görnüşi.
  • Her bir müşderä aýratyn çemeleşmek
  • Ýokary derijeli hünärmençilik
  • Bahaň we hiliň iň gowy gatnaşygy.


Häzirki wagtda "Hazar ätiýaçlandyryş" AGPJ-i hem içki bazarda, hem-de halkara derejede 21 görnüşi boýunça ätiýaçlandyryş we gaýtadan ätiýaçlandyryş hyzmatlaryny teklip edýär.


Jogapkärçilikli we ýokary tejribeli işgärlerine eýe bolup, Biziň kompaniýamyz fiziki we ýuridiki şahsyýetleri, şonuň ýaly hem Garaşsyz we Bitarap Türkmenistanyň myhmanlaryny ätiýaçlandyryş hyzmaty bilen üpjün etmäge taýýardyr.  

"Hazar ätiýaçlandyryş" AGPJ-i Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrligi tarapyndan hasaba alynan we belgili ygtyýarnamanyň esasynda hereket edýändir.    

/4305.png

00

+

PROFESSIONAL IŞGÄR

/1121.png

00

9,9%

RAZY MÜŞDERI

/3026.png

00

K

ŞERTNAMA

/3963.png

00

+

MÜŞDERI