"Hazar ätiýaçlandyryş" AGPJ

  • 19 görnüş ätiýaçlandyryş hyzmaty.
  • Baha we hiliň iň gowy gatnaşygy.
  • Ynamdar, halal, elýeter.


Şu günki güne "Hazar ätiýaçlandyryş" AGPJ-i hem içki bazarda, hem-de halkara derejede ätiýaçlandyrmagyň we täzeden ätiýaçlandyrmagyň 19 görnüşi boýunça hyzmatlary teklip edýär.


Jogapkärçilikli we ýokary tejribeli işgärlerine eýe bolup, Biziň kompaniýamyz fiziki we ýuridiki şahsyýetleri, şonuň ýaly hem Garaşsyz we Bitarap Türkmenistanyň myhmanlaryny ätiýaçlandyryş hyzmaty bilen üpjün etmäge taýýardyr.  

"Hazar ätiýaçlandyryş" AGPJ-i Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrligi tarapyndan 2018-nji ýylyň sentýabr aýynyň 13-ne 26385619 belgisi bilen hasaba alynan we 2018-nji ýylyň sentýabr aýynyň 14-den 1-5-33-194 belgili ygtyýarnamanyň esasynda hereket edýändir.    

/4305.png

00

+

PROFESSIONAL IŞGÄR

/1121.png

00

9,9%

RAZY MÜŞDERI

/3963.png

00

+

MÜŞDERI

/3026.png

00

K

ŞERTNAMA