Ätiýaçlandyrylan şahsyň ömri, saglygy we işe ukyplylygy bilen baglanyşykly bolan şahsy bähbitleri ätiýaçlandyryş obýekti bolup durýar.

 

Ätiýaçlandyrylan şahs – emläk bähbitleri ätiýaçlandyryş şertnamasy esasynda ätiýaçlandyrylýan fiziki ýa-da ýuridik şahs.


Ätiýaçlandyrýanlar, fiziki şahs bolýanlar ätiýaçlandyryş möhletiniň tamamlanan gününde onuň ýaşy 75 ýaşdan geçmezlik şertinde, kämillik ukyby bolan 18 ýaşdan we ondan uly ýaşly fiziki şahslar.


Çaganyň ata-enesi (ogullyga-gyzlyga alýanlar), beýleki dogan-garyndaşlary, onuň hossary ýa-da howandary bilen 1 we uly  ýaşly çaganyň peýdasyna ätiýaçlandyryş möhleti tamamlanan günde onuň ýaşy 18 ýaşdan geçmez ýaly şert bilen ätiýaçlandyryş şertnamalary baglaşylyp bilner.

 

HYZMATDAŞLARYMYZ

HEMIŞE ONLAÝN

BIZ SIZE GARAŞÝARYS!