Ätiýaçlandyrýanyň özüniň eýeçilik edýän, peýdalanýan ýa-da ygtyýarlyk edýän ätiýaçlandyrylan emläginiň bahasyndan öwez tölegini almakdaky emläk bähbidi ipoteka ätiýaçlandyryşynyň obýekti bolup durýar.


Ätiýaçlandyrylan emläge ony olaryň bellenen maksadyna deň ölçegli zyýan ýetirmezden daşalmagy mümkin bolmadyk gozgalmaýan emläk, şol sanda fiziki ýa-da ýuridik şahslaryň eýeçiliginde, hojalygy ýöretmek ýa-da dolandyrmak esasynda olaryň garamagynda bolýan jaýlar, desgalar, ýaşaýyş jaýlary, öýler, gaýry emläk toplumlary we Türkmenistanyň kanunçylygynda gozgalmaýan emläge degişli edilen beýleki emläkler degişlidir.


Baglaşylan ätiýaçlandyryş şertnamasy boýunça ätiýaçlandyryş halatlaryna olaryň netijesinde ätiýaçlandyryş obýektine zyýan ýetirilen şu  ýagdaýlar degişlidir:

- ýangyn ýa-da ätiýaçlandyryş obýektine ýangynyň netijesinde başga bir zyýan ýetmegi;

- tebigy betbagtçylyklar (ýer titremegi, ýerasty oduň täsiri, opurylma, gorp atma, ýyldyrym urmagy, siliň gelmegi, tupan, tüweleý, harasat, suw daşmagy, suw basmagy, ýerasty suwlaryň ýokary galmagy sebäpli suw almagy we beýlekiler);

- ätiýaçlandyryş obýektine suw geçiriji, lagym, ýyladyş ulgamlaryndan we ýangyn söndüriş ulgamlaryndan suw akmagy sebäpli zyýan ýetmegi;

- ätiýaçlandyryş obýektiniň üstüne dolandyrylýan uçýan enjamlaryň we olaryň bölekleriniň gaçmagy;

- üçünji taraplaryň ätiýaçlandyryş obýektine zyýan ýetmegine getiren bilkastlaýyn hereketleri.


Ýangynyň netijesinde ýüze çykmadyk oduň netijesinde ýeten zelel, şeýle hem ätiýaçlandyrylan emlägi ot, ýylylyk bilen işletmegiň ýa-da ony gaýtadan işlemek maksady bilen ýa-da başga bir maksatlarda oňa beýleki bir ýyladyş täsirini ýetirmegiň netijesinde ýetirilen zyýan ätiýaçlandyryş goragy bilen üpjün edilmeýär we onuň öwezi dolunmaga degişli däldir.

Ätiýaçlandyryjynyň Ätiýaçlandyrýana ýüze çykanda ätiýaçlandyryş öwezini doluş tölegini geçirmäge borçly bolýan ätiýaçlandyryş halatlarynyň sanawy ätiýaçlandyryş şertnamasynda bellenýär

HYZMATDAŞLARYMYZ

HEMIŞE ONLAÝN

BIZ SIZE GARAŞÝARYS!