Ätiýaçlandyrýan - ätiýaçlandyryş şertnamasynyň tarapy ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda şonuň ýaly bolup durýan, ätiýaçlandyryş gatanjyny (ätiýaçlandyryş baýragyny) töleýän we ätiýaçlandyryş obýektini ätiýaçlandyrmakda ätiýaçlandyryş bähbidine eýe bolan kämillik ukyply fiziki şahs ýa-da ýuridik şahs;


Şu Kadalaryñ şertlerinde baglaşylan Şertnama boýunça aşakdakylaryñ emläk bähbitleri ätiýaçlandyryş obýekti bolup biler:


а) Howa gämisine eýelik etmek, peýdalanmak, ygtyýar etmek baglanyşykly we onuñ abat saklanmagynda kanuna, başga hukuk namasyna ýa-da şertnama esaslanýan bähbidi bar bolan şahslar, şol bähbit bilen bagly şu Kadalaryñ IV «Howa gämilerini kasko ätiýaçlandyrmak» (Howa uçarlary we dik uçarlary) bölüminde görkezilen kasko töwekgelçiliklerini ätiýaçlandyrmak amala aşyrylýar;


b) Howa gämisini ulanyjynyñ, ýük daşaýjynyñ, gäminiñ eýesiniñ ýa-da aşakda görkezilen jogapkärçilik üstüne ýüklenip bilinjek başga şahsyñ emläk bähbitleri, şu „b“ bentde agzalan şahslaryñ Howa gämisiniñ ulanylmagy bilen bagly we howa gatnawlary ýerine ýetirilende emläge ýetirilen zyýan we adamlaryñ ömrüne we saglygyna ýetirilen zyýanyñ öwezini raýat kanunçylygynda bellenen tertipde dolmak borçlary bilen bagly jogapkärçilikdir (üçünji taraplaryñ öñündäki jogapkärçilik; ýolagçynyñ ömrüne we saglygyna ýetirilen zyýan üçin, el goşlary we ýolagçynyñ ýanyndaky zatlar üçin jogapkärçilik; ýüküñ, poçtanyñ ýitirilendigi, kem çykandygy, zeper ýetendigi (zaýalanandygy) üçin jogapkärçilik), şunuñ bilen bagly, şu Kadalaryñ V „Üçünji taraplaryñ öñündäki raýat jogapkärçiligini ätiýaçlandyrmak“, VI "Ýolagçylaryñ öñündäki (ýolagçynyñ ömrüne we saglygyna ýetirilen zyýan üçin) raýat jogapkärçiligini ätiýaçlandyrmak", VII "El goşlarynyñ we ýolagçynyñ ýanyndaky zatlaryñ ýitirilendigi, kem çykandygy, zeper ýetendigi (zaýalanandygy) üçin ýolagçylyryñ öñündäki raýat jogapkärçiligini ätiýaçlandyrmak", VIII "Ýüküñ, poçtanyñ ýitirilendigi, kem çykandygy, zeper ýetendigi (zaýalanandygy) üçin raýat jogapkärçiligini ätiýaçlandyrmak" bölümlerinde görkezilen töwekgelçilikleri ätiýaçlandyrmak amala aşyrylýar.

HYZMATDAŞLARYMYZ

HEMIŞE ONLAÝN

BIZ SIZE GARAŞÝARYS!