Ätiýaçlandyrylan şahsyň özüniň zähmet borçlaryny ýerine ýetirýän wagtynda we onuň iş ýerine hem-de yzyna barýan wagtynda betbagytçylykly hadysanyň netijesinde ömrüne ýa-da saglygyna zyýan ýetmegi bilen baglanyşykly hususy bähbitleri ätiýaçlandyryş obýekti bolup durýar.


Ätiýaçlandyryş şertnamasynyň hereket edýän möhletiniň dowamynda  Ätiýaçlandyrylan şahsyň zähmet borçlaryny ýerine ýetirýän wagtynda we onuň iş ýerine hem-de yzyna barýan wagtynda betbagytçylykly hadysanyň  netijesinde ömrüne ýa-da saglygyna zyýan ýetmegi bilen dörän waka ýa-da ýagdaý ätiýaçlandyryş halaty diýlip ykrar edilýär.


Şeýle-de, ätiýaçlandyryş halatyna şu aşakdakylar degişlidir:

a) organlaryň (ýatgynyň, ýatgy turbalarynyň ýeke biriniň ýa-da ikisiniň, ýumurtgalyklaryň) aýrylmagyna sebäp bolan patologik çaga dogurma ýa-da ýatgydan daşarky göwrelilik;

b) zäherli ösümlikler, himiki maddalar (senagat ýa-da durmuşy gelip çykyşly), hili ýaramaz iýmit önümleri, dermanlar  bilen tötänleýin ýiti zäherlenme, iýmit toksikoinfeksiýasyndan başga (salmonellýoz, ganly içgeçme (dizenteriýa) we ş.m.),  asfiksiýa (demikme), sakyrtga ýa-da sanjymdan soňraky ensefalit (ensefalomiýelit), elektrik togunyň urmagy (atmosfera elektrigi), ýylanlaryň, zäherli mör-möjekleriň çakmagy, bürme keseli we botulizm. 


Şu aşakdakylaryň netijesinde ýüze çykan halatlar ätiýaçlandyryş halaty hökmünde ykrar edilip bilinmez hem-de Ätiýaçlandyrylan şahsa ýetirilen zyýanyň öwezi dolunmaga degişli däldir:    

a) anyklaýyş we deslapky derňew edaralary ýa-da kazyýet tarapyndan bilkastlaýyn jenaýatyň alamatlarynyň barlygy kesgitlenilen hereketleriň edilmegi; 

b) alkogol, neşe we psihotrop serişdeleriň täsiriniň netijesinde serhoşluk;

ç) öz-özüne kast etme (öz-özüne kast etmä synanyşma), üçünji şahslaryň bikanun hereketleriniň netijesinde Ätiýaçlandyrylan şahsyň şol derejä ýetirilen halatlary muňa degişli däldir;

d) Ätiýaçlandyrylan şahsyň bilkastlaýyn özüne ten şikeslerini ýetirmegi;

e) Ätiýaçlandyrylan şahsyň ölümine sebäp bolan  Ätiýaçlandyrýanyň (ýa-da Ätiýaçlandyrylan şahsyň çaklanylýan mirasdüşerleriniň) bilkastlaýyn hereketleri. 

HYZMATDAŞLARYMYZ

HEMIŞE ONLAÝN

BIZ SIZE GARAŞÝARYS!