Ätiýaçlandyrýan - ätiýaçlandyryş şertnamasynyň tarapy ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda şonuň ýaly bolup durýan, ätiýaçlandyryş gatanjyny (ätiýaçlandyryş baýragyny) töleýän we ätiýaçlandyryş obýektini ätiýaçlandyrmakda ätiýaçlandyryş bähbidine eýe bolan  kämillik ukyply fiziki şahs ýa-da ýuridik şahs;


Hünärmençilik jogapkärçiligi - Ätiýaçlandyrýanyň özüniň hünärmençilik işiniň barşynda ýol berlen geleňsizlik ýa-da tejribäniň ýetmeýändigi netijesinde üçünji taraplaryň ömrüne, saglygyna we/ýa-da emlägine ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak borjy; 


Ätiýaçlandyryş şertnamasynda görkezilen hünärmençilik işiniň amala aşyrylmagy (borçnamalaryň ýerine ýetirilmegi) bilen bagly, Ätiýaçlandyrýanyň onuň üçünji taraplaryň ömrüne, saglygyna we/ýa-da emlägine bilkastlaýyn däl ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak borçnamalary bilen baglanyşykly, Türkmenistanyň kanunçylygyna we şu kadalara garşy gelmeýän şahsy maddy bähbitleri ätiýaçlandyryş obýekti bolup durýar (ähli hünärmençilik işleriň görnüşleri boýunça).


Hünärmençilik işiniň anyk görnüşini ätiýaçlandyrmak boýunça Goşmaça şertlerinde ätiýaçlandyryş obýektini kesgitlemek hünärmençilik işiniň anyk görnüşine baglylykda takyklanyp ýa-da üsti ýetirilip bilner. 

HYZMATDAŞLARYMYZ

HEMIŞE ONLAÝN

BIZ SIZE GARAŞÝARYS!