1. Ätiýaçlandyrýana (Bähbit görüjä) eýeçilik hukugy esasynda degişli bolan ýaşaýyş jaýlary ätiýaçlandyryş obýektleri bolup bilerler, olara aýratyn duran ýaşaýyş jaýlary ýa-da köp öýli ýaşaýyş jaýlaryndaky öýler degişlidir, şol sanda ähli gurluş bölekleri, şeýle hem bezeg elementleri we enjamlar; diwarlar, aralyk diwarlar (diwara ýelmenýän bezeg kagyzlary we beýleki örtülýän, düşelýän zatlar); pollar, potoloklar, daşlyk tutulan gapylar; äpişge we gapy söýeleri we çarçuwalary, aýnalar we witražlar; gapy tutawaçlary; gapy gulplary; elektrik jaňlary; elektrik simleri we elektrik hasaplaýjylar, santehnika enjamlary; ýyladyş enjamlary we beýlekiler.


2. Şu Kadalar boýunça aşakda görkezilen aýratyn duran ýaşaýyş jaýlary ýa-da köp öýli ýaşaýyş jaýlaryndaky öýler ätiýaçlandyrylyp bilinmez:

a. bellenen tertipde ýaşamak üçin ýaramly däl diýip ykrar edilen ýa-da awariýa ýagdaýyndaky jaýlar;

b. ýaşamak üçin howply zolaklarda ýerleşen, gorp atmak, suw basmak howpy ýa-da beýleki tebigy betbagtçylyklar howpy abanýan ýaşaýyş jaýlary, bellenen tertipde şeýle howpuň bardygy yglan edilen ýa-da ygtyýarly edaralar tarapyndan (gidrometeorologiýa gulluklary we beýlekiler) tarapyndan howpuň bardygyny tassyklaýan degişli resminamalar (delilnama, netijenama we ş.m.) düzülen pursatyndan;

c. Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda ulanmak üçin kabul edilmedik jaýlar.

HYZMATDAŞLARYMYZ

HEMIŞE ONLAÝN

BIZ SIZE GARAŞÝARYS!