Ätiýaçlandyrýan - ätiýaçlandyryş şertnamasynyň tarapy ýa-da Türkmenistanyň  kanunçylygyna laýyklykda şonuň ýaly bolup durýan, ätiýaçlandyryş gatanjyny (ätiýaçlandyryş baýragyny) töleýan we ätiýaçlandyryş obýektini ätiýaçlandyrmakda ätiýaçlandyryş bähbidine eýe bolan kämillik ukyply fiziki şahs ýa-da ýuridik şahs.


Ätiýaçlandyrylan şahsyň özüniň kanunçylykda bellenen tertipde, Ätiýaçlandyrýan tarapyndan daşamak, şol sanda halkara ýükleri daşamak we/ýa-da ekspedisiýa etmek şertnamalary boýunça öz borçnamalary ýerine ýetirilen mahalynda üçünji taraplaryň (Bähbit görüjileriň) emlägine ýetirilen zyýanyň ýa-da ömrüne we saglygyna ýetirilen zeleliň öwezini dolmak, şeýle hem üçünji taraplara ýetirilen zyýan üçin Ätiýaçlandyrýanyň jogapkärçiliginiň ýüze çykmagy bilen bagly onuň kazyýet we kazyýetden daşary çykdajylarynyň öwezini töletdirmek borjy bilen baglanyşykly emläk bähbitleri şu Kadalaryň esasynda baglaşylan şertnamalar boýunça ätiýaçlandyryş obýekti bolup durýar.


Ätiýaçlandyryjynyň ätiýaçlandyryş öwez tölegini tölemek boýunça borjy şu ýagdaýlarda ýüze çykýar, eger-de:


а) Bähbit görüjiniň emläk bähbitlerine zyýan ätiýaçlandyryş şertnamasynda görkezilen döwürde ýetirilen bolsa;


b) Bähbit görüjiniň emläk bähbitlerine zyýan Ätiýaçlandyrýanyň önümçilik işiniň netijesinde ýetirilen bolsa.

HYZMATDAŞLARYMYZ

HEMIŞE ONLAÝN

BIZ SIZE GARAŞÝARYS!